delivery icon

Doprava ZDARMA po celom Slovensku pri odbere jedného kartóna (6 fľiaš) a po celom Česku pri odbere dvoch kartónov (12 fliaš).

delivery icon

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

upravujúce zmluvný vzťah kúpy na diaľku
(ďalej len „VOP“)
medzi
Predávajúcim
PETER PODOLA
VINÁRSKY DOM PETRA PODOLU
IČO: 17720664
DIČ: 1020294011
IČ DPH: SK1020294011
Sídlo

Sasinkova 403, Kopčany 908 48
Telefón


+421903722480
E – mail


objednavky@podola.sk
ako prevádzkovateľom e-shopu na webovom rozhraní
 www.podola.sk
(ďalej len ” Predávajúci “)
a
Kupujúcim. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
(ďalej len “Kupujúci“)

ČLÁNOK I.

PREDMET

 1. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu www.podola.sk (ďalej len “kúpna zmluva“).
 2. Predmetom kúpy je prevažne víno, alebo iný potravinový a nepotravinový tovar. (ďalej len “tovar“).

ČLÁNOK II.

OBJEDNÁVKOVÝ PROCES

 1. Predaj tovaru je povolený iba osobám starším ako 18 rokov.
 2. Záväzná objednávka (ďalej len “objednávka“) vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednania tovaru, ktorá sa realizuje na webovom rozhraní Internetového obchodu www.podola.sk (ďalej len “e-shop“), alebo pri telefonickom alebo mailovom objednaní tovaru.
 3. Postup pre vykonanie objednávky:
  1. Výber tovaru (vloženie tovaru do nákupného košíka),
  2. Vyplnením údajov zákazníka (dodacie a platobné údaje) bez nutnosti registrácie,
  3. Výberom spôsobu platby a dopravy,
  4. Po odoslaní objednávky Predávajúci potvrdí prijatie objednávky,
  5. Spotrebiteľ dostane potvrdenie objednávky,
  6. Po uhradení objednávky a prijatí peňažných prostriedkov na účet sa tovar vyskladní,
  7. V prípade objednávky na dobierku, bude objednávka expedovaná ihneď po spracovaní.
  8. Daňový doklad (Faktúru) zasielame elektronicky na uvedenú mailovú adresu do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo prijatia platby.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky alebo záväzným potvrdením objednávky v e-shope prehlasuje, že sa podrobne zoznámil s VOP.
 5. Pokiaľ by Predávajúci dodatočne zistil, že v údajoch o tovare, cene alebo termíne objednávky uvedených v objednávke či potvrdení objednávky bola chyba či nepresnosť, bude o tom Predávajúci Kupujúceho obratom informovať s výzvou k potvrdeniu objednávky. Ak Kupujúci nepotvrdí uvedené zmeny v objednávke do 5 dní bude daná objednávka považovaná za zrušenú ku dňu uplynutia lehoty pre potvrdenie objednávky. Už uhradené platby vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 14 dní po márnom uplynutí lehoty k potvrdeniu objednávky, a to na bankový účet Spotrebiteľa.
 6. O stave objednávky sa môže Kupujúci informovať telefonicky alebo prostredníctvom emailu na e-mailovej adrese objednavky@podola.sk.
 7. Objednávka Kupujúceho je archivovaná, a to po dobu určenú Predávajúcim. Ak Spotrebiteľ stratí podklady svojej objednávky, je opravený obrátiť sa na Predávajúceho, a to e-mailom alebo telefónom, so žiadosťou o dodanie kópii údajov príslušnej objednávky.

ČLÁNOK III.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, kým nebola objednávka vyexpedovaná zo skladu a to cez e-mailovú adresu objednavky@podola.sk alebo telefonicky.
Predávajúci neúčtuje Spotrebiteľovi pri včasnom zrušení objednávky žiadne poplatky.

ČLÁNOK IV.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť zo zákona od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pri splnení uvedených podmienok:
  1. Oznámenie o zámere odstúpiť od kúpnej zmluvy doručí Predávajúcemu písomne na e-mailovú adresu objednavky@podola.sk alebo poštou na adresu Internetového obchodu Vinársky dom Petra Podolu, a súčasne
  2. Kupujúci doručí nepoužitý, nepoškodený tovar na kontaktnú adresu internetového obchodu www.podola.sk (Sasinkova 403, Kopčany 90848)
 2. V prípade splnenia hore uvedených podmienok vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na prepravu v lehote 14 pracovných dní od splnenia hore uvedených podmienok.
 3. Kupujúci nemôže od Predávajúceho požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

ČLÁNOK V.

DODACIE PODMIENKY

Dodanie tovaru či služby sa uskutoční zvoleným spôsobom Spotrebiteľa v súlade s objednávkou a v čo najkratšom možnom čase.
Predávajúci ponúka 1 spôsob doručenia tovaru:

Dodanie prostredníctvom kuriéra

 • Predávajúci realizuje vysporiadanie objednávky na území Slovenskej Republiky.
 • Predávajúci je povinný do 3 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 • Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 • V ostatných prípadoch, keď nemá  Predávajúci objednaný tovar na sklade, informuje o tom kupujúcého a objednávku vysporiada hneď ako Predávajúci naskladní predmetný tovar na sklad.
 • Ak Spotrebiteľ uvedený v objednávke odmietne prevziať tovar od kuriéra, Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru na adresu Kupujúceho a doručenie tovaru sa považuje za vybavené.
 • Kupujúci je povinný, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a na prípadné nedostatky okamžite upozorniť kuriéra. Prevzatím poškodeného tovaru a nespísaním protokolu o poškodení stráca Spotrebiteľ nárok na akúkoľvek reklamáciu.
 • Ak Predávajúci objednaný tovar nevie dodať, alebo ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, tak je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Spotrebiteľovi do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 • Riadime sa platnými cenníkmi prepravcov. V prípade navýšenia sa automaticky navyšujú aj naše ceny prepravy.

Cena a druh dopravy

Slovensko

 • kurierom SDS – 5 EUR
 • zdarma pro odebere 6 kusov fliaš

Česká republika

 • kurierom SDS – 5 EUR
 • zdarma pro odebere 6 kusov fliaš

ČLÁNOK VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

 • Všetky platby v Internetovom obchode www.podola.sk sú uvádzané v EUR vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 • Kúpna cena za tovar sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet Internetového obchodu www.podola.sk.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim.
 • V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť jednostranne objednávku.
 • Dodací list zasiela predávajúci elektronicky po dodaní tovaru.

Predávajúci umožňuje zákazníkovi uhradiť vopred dohodnutú cenu (za tovar a jeho prepravu k zákazníkovi) touto možnosťou platby:

Platobnou kartou – online

Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na zabezpečené online rozhranie na platbu kreditnou kartou. Ide o najrýchlejší spôsob platby.
Do rozhrania Platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.
Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, a tak budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Online bankový prevod (bankové tlačidlá)

Online bankový prevod je platba prostredníctvom internetového bankovníctva s okamžitým potvrdením úhrady.
Proces platby

 • Zo zoznamu bánk si zákazník vyberie svoju banku.
 • Po výbere svojej banky má zákazník možnosť zaplatiť platbu prostredníctvom QR kódu alebo je presmerovaný do svojho internetového bankovníctva.
 • Po kliknutí na Zaplatiť v internetovom bankovníctve je zákazník presmerovaný do online bankovníctva vybranej banky.
 • Po prihlásení do internetového bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá zákazník možnosť meniť čiastku, variabilný symbol alebo banku príjemcu.
 • Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.

Zákazník platbou potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.

Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s.. Pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám kontaktujte priamo túto spoločnosť:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

ČLÁNOK VII.

ZÁRUKA A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 • Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez Predávajúceho.
 • Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo priloženom návode vyznačený dátum spotreby, záručná doba končí uplynutím tejto lehoty.
 • Kupujúci má právo uplatniť si  v Internetovom obchode www.podola.sk záruku za tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré spôsobil buď výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.
 • Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 • Práva zo  zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

Postup pre uplatnenie reklamácie.

 • Kupujúci odošle e-mailovú správu na adresu objednavky@podola.sk aj s kontaktnými informáciami, číslom faktúry a popisom vady.
 • Do 8 dní zašle Predávajúci informácie o ďalšom postupe.
 • Kupujúci doručí tovar na adresu Internetového obchodu www.podola.sk s popisom vady a kópiou faktúry a s kontaktnými údajmi, ak tak neurobil elektronicky už predtým.
 • Zistené vady je Kupujúci povinný okamžite oznámiť Predávajúcemu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť buď prostredníctvom kuriéra, Slovenskej pošty alebo osobne na kontaktnú adresu Predávajúceho. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme – buď e-mailom alebo písomne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Predávajúci vybaví riadne uplatnenú reklamáciu v lehote do 30 dní.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 8 dní od začiatku reklamačného konania, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva Kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

 • Pri odstrániteľnej chybe má Kupujúci právo, aby bola riadne, včas a bezplatne odstránená. Náklady na dopravu budú hradené Predávajúcim. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu chybného tovaru za bezchybný, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá nie Predávajúcim alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na opravu u osoby určenej na vykonanie záručnej opravy. Osoba určená na opravu je povinná opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím.

ČLÁNOK VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto VOP sa použijú vždy v znení platnom a účinnom v okamžiku uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy.
 • Tieto VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky v platnom znení a to Občianskym zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Vzniknuté spory sa riadia ustanoveniami práva Slovenskej republiky.
 • Registrácia Kupujúceho na vybavenie objednávky je v súlade s platnou legislatívou. Spotrebiteľ vyplnením svojich údajov dáva do odvolania súhlas spoločnosti Vinársky dom Petra Podolu, IČO: 17720664, Sasinkova 403, 908 48 Kopčany, Slovenská republika na spracovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch Internetového obchodu www.podola.sk.
 • Osobné údaje môžu byť ďalej použité len za účelom vybavenia objednávky a v súlade s platnou legislatívou.
 • Pre účely výluky zodpovednosti na strane Predávajúceho, Kupujúci berie na vedomie, že technické poruchy Internetového obchodu www.podola.sk vylučujú zodpovednosť za plnenie záväzkov.
 • Kupujúci dobrovoľne a slobodne pristupuje k týmto VOP Internetového obchodu www.podola.sk registráciou na objednavky@podola.sk a prehlasuje, že sú mu známe, zrozumiteľné všetky skutočnosti a porozumel ich významu, najmä práva a povinnosti vyplývajúce zo vzájomného vzťahu medzi Spotrebiteľom a Internetovým obchodom www.podola.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať VOP ako aj rozsah ponuky tovarov na Internetovom obchode www.podola.sk bez predchádzajúceho súhlasu Spotrebiteľa. Pre Spotrebiteľa sa takéto zmenené VOP stávajú záväznými dňom ich uverejnenia.
 • VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovom rozhraní e-shopu www.podola.sk, dňa 1.6.2022.